Konkurs na logo Szkoły Podstawowej SP7

Dyrektor, Szkolny Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Dębieńsku ogłaszają konkurs na opracowanie LOGO  szkoły.

Do wzięcia udziału zapraszamy nauczycieli, uczniów, rodziców oraz wszystkich zainteresowanych.

 

REGULAMIN KONKURSU

I. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor, Szkolny Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Dębieńsku.

II. Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu – LOGO szkoły.
Będzie ono miało zastosowanie do celów identyfikacyjnych, promocyjnych oraz korespondencyjnych szkoły. Umieszczane będzie m. in. na papierze firmowym czy innych drukach wydawanych przez placówkę.

III. Termin konkursu

Do: listopad 2017r

IV. Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i absol-wenci.
Projekty konkursowe mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie oraz zespołowo.
Każdy uczestnik jest zobowiązany przedstawić swój autorski projekt.
Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.
Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością Organizatora.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o zwycięzcy konkursu oraz umieszczanie ich w materiałach informacyjnych i promocyjnych Organizatora.Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma.
Projekt logo może mieć dowolną formę graficzną, ale powinno zawierać pełną nazwę: Szkoła Podstawowa nr 7 w Czerwionce-Leszczynach.
Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
Logo powinno być: czytelne i łatwe do zapamiętania, identyfikowane z naszą szkołą, wzbudzać pozytywne emocje.
Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym oraz nie może zawierać elementów obraźliwych.
Prace konkursowe należy przynosić do sekretariatu szkolnego lub przesyłać na adres: g6.debiensko@wp.pl – temat: „Konkurs na LOGO szkoły”. W treści wiadomości należy podać imię, nazwisko i klasę (w przypadku uczniów), imię, nazwisko, adres do korespondencji, nr telefonu (w przypadku pozostałych osób)

Termin składania prac upływa 24 listopada 2017r.

Prace konkursowe, które nie będą spełniały wymagań, o których mowa jest w Regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, nie będą podlegały ocenie Komisji.
Organizator nie zwraca prac.

V. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z podanymi kryteriami:

– zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

– oryginalność projektu,

– łatwość zapamiętywania,

– czytelność i funkcjonalność logo,

– estetyka wykonania.

VI. Rozstrzygnięcie konkursu

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dyrektora Szkoły.
W wyniku postępowania konkursowego Komisja wyłoni zwycięzcę.
Z przebiegu konkursu Komisja sporządza protokół.
Planowana data ogłoszenia zwycięzcy: 1.XII 2017r.
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

Dla zwycięzców konkursu przewidziano nagrody.

strona główna