Sprzeciw mieszkańców Dębieńska dla budowy instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych

Na terenie naszej dzielnicy a konkretnie na obszarze Koksowni Dębieńsko przy ul. Przemysłowej 12 w Czerwionce-Leszczynach ma powstać instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych.

Rada dzielnicy Dębieńsko jak i mieszkańcy wyszli z inicjatywą zablokowania działań zmierzających ku pogorszeniu sytuacji środowiskowej terenu na którym mieszkają.

Jeśli jesteś przeciwny budowie spalarni masz jaszcze czas aby podpisać się na liście i przekazać  ją na ręce członków rady dzielnicy.

PETYCJA karta do podpisu plik pdf:  pobierz petycja – karta

 

Poniżej pełny tekst petycji przeciwko budowie instalacji do przetwarzania słonych żużli aluminiowych która zostanie przekazana na ręce włodarzy:

 


.

Sz. P.

Mirosław Blaski

Burmistrz Miasta Orzesze

Urząd Miasta Orzesze

ul. św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze

PETYCJA

SPRZECIW DLA BUDOWY INSTALACJI DO PRZETWARZANIA SŁONYCH ŻUŻLI ALUMINIOWYCH NA TERENIE PRZY UL. PRZEMYSŁOWEJ 12
W CZERWIONCE-LESZCZYNACH

Szanowny Panie Burmistrzu

Realizując uprawnienie wynikające z art. 63 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.), a także mając na względzie regulację ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195 ze zm.), wobec prowadzenia przed tut. Organem postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na prowadzeniu „Instalacji do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), przewidziana do realizacji
w nowym Zakładzie Produkcyjnym w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Przemysłowej 12”, my podpisani na załączonych listach mieszkańcy Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
wyrażamy stanowczy sprzeciw dla budowy oraz uruchomienia tego typu zakładu.

W naszej ocenie, instalacje podobne do planowanej nie powinny być realizowane na terenach gęsto zaludnionych, a co najwyżej z dala od miejsc zamieszkania mieszkańców, jak również obiektów użyteczności publicznej, jak w szczególności szkoły, przedszkola oraz przychodnie zdrowia.

Tymczasem, planowana instalacja ma powstać na terenie aktualnie funkcjonującej Koksowni Dębieńsko (która po wielu latach apeli mieszkańców powinna zakończyć funkcjonowanie w 2018 roku), która aktualnie funkcjonuje w niefortunnym miejscu, albowiem de facto w centralnym punkcie miasta – pomiędzy dzielnicami: Czerwionka, Chuchów, Dębieńsko zamieszkałymi przez ok. 16 tys. mieszkańców. W odległości zaledwie kilkuset metrów od przedmiotowej lokalizacji znajdują się często uczęszczane obiekty użyteczności publicznej, w tym miejskie targowisko, Centrum Kulturalno Edukacyjne, przedszkole, zespół szkół ponad gimnazjalnych oraz dwie przychodnie zdrowia.

Stoimy na stanowisku, oraz w pełni popieramy w tym względzie opinię Burmistrza Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny, że realizacja w/w inwestycji zaprzecza licznym działaniom władz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, zmierzającym do poprawy sytuacji bytowej mieszkańców poprzez poprawę sytuacji ekologicznej gminy.

Podejmowane inicjatywy w zakresie przyznawania dotacji do inwestycji ekologicznych, termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej, budowa innowacyjnej infrastruktury oświetleniowej bazującej na odnawialnych źródłach energii, szeroko zakrojone kampanie promocyjne na rzecz czystego środowiska, wspieranie budowy nowych zakładów przyjaznych środowisku naturalnemu w gminnym obszarze Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sprawiają, że jakość życia mieszkańców z ekologicznego punktu widzenia ulega poprawie. Wyraźną w tym zakresie poprawą bez wątpienia będzie zaprzestanie prowadzenia działalności przez Koksownię Dębieńsko, co stanowi efekt m.in. wytężonej pracy mieszkańców Gminy zaangażowanych na rzecz polepszania jakości lokalnego środowiska.

Instalacja do Przetwarzania Słonych Żużli Aluminiowych pod kątem ich dalszego wykorzystania (IPSŻAL), nie dość że jak wynika z dokumentacji zgromadzonej w toku postępowania administracyjnego, bazowałaby na instalacjach wykorzystywanych obecnie przez Koksownię Dębieńsko (w rezultacie czego ogromny sukces mieszkańców w tym zakresie zostanie zniweczony), to jeszcze stanowić będzie twór, który przez kolejne lata będzie negatywnie wpływał na jakość lokalnego środowiska, w tym również na mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Mając zatem na uwadze najwyższe dobro, jakim jest troska o zdrowie i życie człowieka, uwzględniając prawa obecnych oraz przyszłych pokoleń do życia w przyjaznym środowisku, wzywamy Pana Burmistrza do podjęcia działań zmierzających do niedopuszczenia do stworzenia podstaw ku możliwości realizacji tejże inwestycji, poprzez odmowę wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach.

Osobą reprezentującą podmioty wnoszące petycje jest Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Dębieńsko – Adam Malik (adres do doręczeń: Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny – Biuro Rady Miejskiej, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny

strona główna